FGソフ太

@61tgoqzbnz
解答4段

2020年6月から利用中
1 フォロワー
盤面

デビュー

FGソフ太
47 19 1 3
5 手詰 2020/06/11

詰将棋一覧へ

投稿履歴